Regulamin

VI Turystyczny Samochodowy Rajd z Lwem

Data
15 czerwca 2019 r
Organizator:
Gmina Tarnowo Podgórne
Przyjmowanie załóg i start:
GOK SEZAM w Tarnowie Podgórnym
Meta i baza rajdu:
GOK SEZAM w Tarnowie Podgórnym
Komandor rajdu:
Agnieszka Rzeźnik
V-ce Komandor:
Tomasz Duszczak
Opracowanie trasy:
Weryfikacja trasy:
Obsługa techniczna rajdu:

Zgłoszenia i zapisy przez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie www.rajdyzlwem.pl

Impreza jest nieodpłatna, limit przyjętych załóg – 50

Ostateczny termin zgłaszania uczestnictwa mija 10 czerwca 2019  r.

Ramowy program imprezy*:

 

9.00 – 9.30
przyjmowanie załóg
9.30 – 9.45
odprawa zawodników
ok.  9.45
start pierwszej załogi na trasę rajdu
ok.  13.30
przyjazd pierwszej załogi na metę rajdu
ok. 15.30
ogłoszenie wyników i dekoracja zwycięzców

*  Program ma charakter orientacyjny. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian podanych przedziałów czasowych.

Rajd jest imprezą rekreacyjno-turystyczną, podczas której uczestnicy wykonują próby rekreacyjno – zabawowe oraz inne zadania wyznaczone przez organizatorów.

Punktacja

BRAK WIZY PUNKTU KONTROLI PRZEJAZDU
100 pkt.
FAŁSZYWA WIZA PUNKTU KONTROLI PRZEJAZDU
60 pkt.
ZA PRZEKROCZENIE LIMITU  CZASU
2000 pkt.

SAMOCHODOWE PRÓBY SPRAWNOŚCIOWE (PS):

ZA KAŻDE 0,1 sek
0,01 pkt.
ZA PRZEWRÓCENIE PACHOŁKA
2 pkt.
ZA PRZEKROCZENIE LINI METY
2 pkt.
ZA BŁĘDNE PRZEJECHANIE PS
200% najlepszego czasu
ZA NIE WYSTARTOWANIE DO PS
50 pkt.+ najgorszy wynik

PRZEKRACZANIE DOZWOLONYCH PRĘDKOŚCI, ŁAMANIE PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO I STWARZANIE ZAGROŻENIA W RUCHU DROGOWYM  W CZASIE POKONYWANIA TRASY RAJDU GROZI KARĄ DYSKWALIFIKACJI !!!!!!

PRÓBY ZRĘCZNOŚCIOWE
według osobnej punktacji

Organizator udostępnia numer telefonu ratunkowego dla uczestników rajdu w przypadku zagubienia się na trasie.
W celu weryfikacji załogi musi ona podać podczas rozmowy unikalne hasło przekazane na starcie.

Wykorzystanie numeru telefonu ratunkowego (za każde połączenie)………20 pkt.

 

W klasyfikacji generalnej wszystkich elementów rajdu wygrywa załoga, która zdobędzie najmniejszą ilość punktów karnych.

Punktami Kontroli Przejazdu sprawdzającymi poprawność przejazdu trasy przez uczestników rajdu będą:

  • tablice lub kartki formatu A4 z liczbą, cyfrą lub literą umieszczone po prawej stronie drogi,
  • zdjęcia widoczne przez przednią i boczne szyby samochodu,
  • odpowiedzi na pytania lub zadania z trasy,

O rodzajach zastosowanych Punktów Kontroli Przejazdu uczestnicy zostaną poinformowani przez organizatorów przed wystartowaniem na trasę rajdu, podczas odprawy zawodników.

Punkty Kontroli Przejazdu należy wpisać do KARTY DROGOWEJ w kolejności ich występowania na trasie i za każdym razem, gdy pojawiają się podczas przejazdu.

Karta drogowa jest jedynym dokumentem sprawdzającym poprawność przejazdu trasy przez załogę. Jakiekolwiek zmiany, skreślenia i poprawki traktowane będą przez Komisję Obliczeń jako błąd w przejeździe trasy.

 

Wyjaśnienia i protesty

Protesty należy składać na piśmie V-ce komandorowi rajdu, z jednoczesnym dołączeniem kaucji w wysokości 100,- zł, zwracanej w przypadku uznania protestu.

Decyzje podjęte przez V-ce komandora rajdu są ostateczne. Po ogłoszeniu wyników prowizorycznych wyjaśnienia mogą dotyczyć tylko błędów rachunkowych, a czas ich zgłaszania wynosi 15 minut od chwili ogłoszenia wyników.

 

Postanowienia końcowe

Zgłoszenie się załogi do startu w rajdzie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i z podporządkowaniem się jego przepisom.

Wszelkie formy komunikowania się między załogami oraz z osobami trzecimi  są zabronione.

Za załogę uważa się kierowcę i pilota. Osoby dodatkowe w pojeździe uczestniczą
w wydarzeniu, jednak traktowane są jako osoby towarzyszące.

Zgłoszony przed startem skład załogi nie może ulec zmianie.

Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody i straty powstałe tak
w stosunku do załóg i ich pojazdów, jak i spowodowane przez załogi bezpośrednio lub pośrednio w stosunku do osób trzecich i ich mienia, w czasie trwania imprezy.

Przez fakt zgłoszenia załoga przyjmuje do wiadomości, że startuje w rajdzie na własną odpowiedzialność i zrzeka się wszelkich praw do odszkodowań za straty wynikłe podczas rajdu. Zrzeczenie to dotyczy organizatora, osób oficjalnych występujących w konkursie i innych uczestników.?

Przejazd wszystkich prób samochodowych odbywa się w zapiętych pasach bezpieczeństwa, z włączonymi światłami mijania i zamkniętymi szybami. Nieprzestrzeganie powyższych przepisów pociągnie za sobą karę do wykluczenia z rajdu włącznie.

Materiały reklamowe dostarczone przez Organizatora muszą zostać zamieszczone według jego wskazówek na pojeździe, pod rygorem 100 pkt. karnych w przypadku nie zastosowania się do tego zalecenia.

Podczas rajdu wykonywana będzie dokumentacja fotograficzna i filmowa. Biorąc udział w rajdzie zawodnicy akceptują powyższy regulamin wyrażając jednocześnie zgodę na wykorzystanie wizerunku w publikacjach informacyjnych i reklamowych organizatorów oraz sponsorów.

*Stan na 22 maja 2019 r. –  zapisy regulaminu mogą ulec zmianie.